Index of /Docs/Regelgeving


back back root root

45. Regeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Waalwijk.pdf
108. Organisatieverordening Gemeente Waalwijk 2012.pdf
59. Verordening Toeristenbelasting 2017.pdf
50a 1e wijziging tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2017.pdf
79a. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017.pdf
122. Verordening drempelbedrag planschade.pdf
44.3 Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016.pdf
18. HRM Bijlage wijzigingen caruwo U201600259.pdf
79a. 1e wijziging tarieventabel Legesverordening 2016.pdf
50. Verordening Precariobelasting 2017.pdf
71. FinanciŽle verordening gemeente Waalwijk 2011.pdf
66a. Aanpassing reglement van orde voor gemeenteraad.pdf
43. Duinverordening.pdf
51. Verordening hondenbelasting 2018.pdf
6a. Mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2016 DEFINITIEF.pdf
53. Verordening Havengelden 2016.pdf
13. Brandbeveiligingsverordening 2012.pdf
117. Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2015 1e wijziging.pdf
79b. 1e wijziging legesverordening 2014.pdf
54. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017.pdf
107. Verordening Reclamebelasting 2016.pdf
10.Verordening gemeentelijke onderscheidingen.pdf
44.2 Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1e wijziging.pdf
02. Verordening commissie bezwaarschriften 2007.pdf
63Verordening rechtspositie 2015.pdf
07a. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Waalwijk.pdf
42.Beheersverordening begraafplaatsen Waalwijk 2015.pdf
67. Enqueteverordening 2006.pdf
81. Procedureverordening planschade.pdf
47. Verordening PGB Wsw def.pdf
57. Verordening Parkeerbelastingen 2017.pdf
34. Exploitatieverordening 2006.pdf
79a. AANGEPASTE tarieventabel legesverordening 2018.pdf
117. RSO Mandaat beschermd Wonen.pdf
18. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid.pdf
76. Treasury statuut.pdf
96. Havenverordening Waalwijk 2017.pdf
96. Havenverordening Waalwijk 2010.pdf
19. Samenwerkingsovereenkomst tbv de aanpak overlast personen in gem Ww.pdf
19. THRM Bijlage 1 CAR teksten U201700464.pdf
105 Woonschepenverordening Waalwijk 2011.pdf
CR 1 bijlage 3 Bouwverordening integraal 14e wijz voorschriftenx.pdf
115. Verordening speelautomaten (hallen) 2016.pdf
99. Verordening Reinigingsrechten 2016.pdf
78. Verordening onroerendezaakbelastingen 2016.pdf
58. Verordening woonforensenbelasting 2018.pdf
77. Inkoop en aanbestedingsbeleid 2013.pdf
56.Verordening afvalstoffenheffing 2015.pdf
57. Verordening Parkeerbelasting 2016.pdf
78. Verordening onroerende zaakbelastingen 2018.pdf
79a. Gewijzigde tarieventabel legesverordening 2018.pdf
99. Verordening reinigingsrechten 2018.pdf
64. Verordening op de raadscommissies.pdf
124. Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders WMO 2015.pdf
37. Afvalstoffenverordening 2017.pdf
57a.Tarieventabel Parkeerbelasting 2015.pdf
26. Parkeerverordening 2010.pdf
75. Regeling budgethouderschap strategische projecten.pdf
30. AVOI gemeente Waalwijk 2013.pdf
114. Coordinatiebesluit Wet ruimtelijke bouwprojecten in bestemmingsplan Driessen.pdf
50. Verordening precariobelasting 2018.pdf
Beleid_HRM
59.Verordening Toeristenbelasting 2015.pdf
Gemeentelijke_plannen
94. Verordening Adviescommissie Bezwaar en_Beroep.pdf
103a Aansluitverordening riolering gemeente Waalwijk 2009 - tarieventabel.pdf
55. Verordening marktgelden 2018.pdf
37. Afvalstoffenverordening 2016 gewijz.pdf
79. Tarieventabel legesverordening 2016.pdf
53. Verordening Havengelden 2017.pdf
66. Reglement van orde voor gemeenteraad.pdf
54. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2016.pdf
99.Verordening Reinigingsrechten 2015.pdf
04 Algemene Inspraak- en participatieverordening Waalwijk 2012.pdf
63. Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden 010-10.pdf
72. Verordening ex art. 213 Gemeentewet.pdf
14. Monumentenverordening 2010.pdf
11. APV Gemeente Waalwijk 2015.pdf
03. Verordening burgerinitiatief.pdf
50. Verordening Precariobelasting 2016.pdf
06.mandaatregister 2016 DEFINITIEF.pdf
59. Verordening Toeristenbelasting 2016.pdf
107.Verordening Reclamebelasting 2015.pdf
55. Verordening Marktgelden 2015.pdf
17.Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.pdf
85. Verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2017.pdf
79.Legesverordening 2015.pdf
68. Verordening op de Ambtelijke bijstand.pdf
104 Erfgoedverordening 2011.pdf
54. Verordening grafrechten 2018.pdf
08. Verordening naamgeving en nummering _adressen_ 2012.pdf
19. Reglement marktcommissie 2012.pdf
18a. HRM Bijlage car-teksten U201600266.pdf
78. Verordening OZB 2017.pdf
17. HRM Bijl C Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 car uwo gemeente Waalwijk 2016 281015.pdf
09. Delegatiebesluit 2004.pdf
99. Verordening Reinigingsrechten 2017.pdf
101. Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2013.pdf
Beleidsregels
19a. THRM Bijlage 2 CARUWO teksten U201700464.pdf
102. Regeling sanctiebeleid gemeente Waalwijk.pdf
103 Aansluitverordening riolering gemeente Waalwijk 2009.pdf
74. regeling budgethouders gemeente Waalwijk met toelichting 2012.pdf
80. Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk.pdf
55. Verordening Marktgelden 2016.pdf
Nadere_regels
56a.Tarieventabel afvalstoffenheffing 2015.pdf
116. Aanpassing mandaat subsidieverlening en -vaststelling.pdf
79. Legesverordening 2017.pdf
11. APV 2017 .pdf
56. Verordening afvalstoffenheffing 2016 gewijz.pdf
44.2 Verordening MO 2015 GEWIJZIGD.pdf
46. Verordening klantenparticipatie.pdf
106 Verordening inrichting antidiscrimintatievoorziening gemeente Waalwijk.pdf
57.Verordening Parkeerbelasting 2015.pdf
56. Verordening Afvalstoffenheffing 2017.pdf
80. Kansspelen Beleid .pdf
6a. Mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2017.pdf
45. Verordening Wet Inburgering gemeente Waalwijk 2010.pdf
44.2 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2018.pdf
48.ASV 2015.pdf
06.Mandaatregister gemeente Waalwijk 2017.pdf
58.Verordening Woonforensenbelasting 2015.pdf
51. Verordening Hondenbelasting 2016.pdf
85.Verordening Startersleningen 2015.pdf
98. Marktverordening Waalwijk 2009.pdf
54a. TARIEVENTABEL 2015 VERORDENING LIJKBEZORGINGS, niet aangepast.pdf
69. Reglement van orde voor college.pdf
58. Verordening Woonforensenbelasting 2017.pdf
05. Verordening klachtenbehandeling.pdf
104. Erfgoedverordening Waalwijk 2016.pdf
112. Wegsleepverordening Gemeente Waalwijk 2012.pdf
56. Verordening afvalstoffenheffing 2018.pdf
52. Verordening Rioolheffing 2017.pdf
25. Destructieverordening 2006.pdf
36. Verordening winkeltijden Waalwijk 2014.pdf
126. Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht gemeente Waalwijk.pdf
119. Aanwijzen toezichthouders BRP en mandatering opleggen boete.pdf
107. Verordening reclamebelasting 2017.pdf
Gemeenschappelijke_regelingen
53.Verordening Haven- en kadegeld 2015.pdf
24. Verordening ruimte- en inrichtingseisen aan peuterspeelzalen Waalwijk 2012.pdf
51.Verordening hondenbelasting 2015.pdf
79a.Tarieventabel leges 2015.pdf
120. Raadsvoorstel Participatieraad Baanbrekers.pdf
11. APV Gemeente Waalwijk 2016.pdf
125. Verordening Blijverslening gemeente Waalwijk.pdf
44.2 Verordening maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2017.pdf
37. Afvalstoffenverordening gemeente Waalwijk 2015.pdf
127. FinanciŽle verordening gem Waalwijk 2017.pdf
50a.Tarieventabel Precariobelasting 2015.pdf
78. Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Waalwijk.pdf
27. Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen 2004 def.pdf
78.Verordening OZB 2015.pdf
56a Tarieventabel verordening afvalstoffenheffing tweede halfjaar 2014.pdf
52. Verordening rioolheffing 2018.pdf
59. Verordening toeristenbelasting 2018.pdf
70. Instructie op de actieve informatieplicht.pdf
57. Verordening parkeerbelastingen 2018.pdf
92. Boeteverordening Win.pdf
117. Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017.pdf
79. Legesverordening 2016.pdf
79. Legesverordening 2018.pdf
52.Verordening Rioolheffing 2015.pdf
55. Verordening Marktgelden 2017.pdf
53. Verordening havengelden 2018.pdf
73. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Waalwijk 2011.pdf
121. Beheersverordening Woonwijken.pdf
50.Verordening Precariobelasting 2015.pdf
109. Beheersverordening gemeente Waalwijk 2012.pdf
123. Verordening Ombudscommissie Waalwijk.pdf
52. Verordening Rioolheffing 2016.pdf
Privaatrechtelijke_regelingen
107. Verordening reclamebelasting 2018.pdf
01.Archiefverordening Gemeente Waalwijk 2014.pdf
6. Mandaatregister 2018.pdf
117.Verordening Jeugdhulp Waalwijk.pdf
58. Verordening Woonforensenbelasting 2016.pdf
115 Verordening inzake speelautomatenhallen 2006.pdf
18. Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2016-2019.pdf
65. Verordening rekenkamer gemeente Waalwijk.pdf
51. Verordening Hondenbelasting 2017.pdf
54.Verordening Lijkbezorgingsrechten 2015.pdf
15. Subsidieverordening monumentenzorg.pdf